• PDF
  • Drukuj

Przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy"

W związku z nowym okresem programowania PROW 2014-2020 zmianie ulega przynależność Gminy Wałcz do Lokalnej Grupy Działania. Z uwagi na zmianę przepisów, LGD "Lider Wałecki" łączy się z LGD "Partnerstwo Drawy". Dlatego tak ważne jest, aby Gmina Wałcz była licznie reprezentowana przez aktywnych członków stowarzyszenia. Miejsce składania wniosków - Urząd Gminy Wałcz pokój nr 20.

Wzór wniosku do pobrania.

  • PDF
  • Drukuj

PRAKTYKA W NIEMCZECH

Dzięki wieloletniej współpracy Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z Krajem Związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie i z organizacją Jugendwerk Aufbau Ost JAO gGmbH, każdego roku grupa młodzieży z województwa zachodniopomorskiego ma możliwość odbycia rocznych praktyk na terenie Niemiec, w ramach projektu wymiany młodzieży pod nazwą Dobrowolny Rok Ekologiczny (DRE).

 

Więcej: PRAKTYKA W NIEMCZECH

  • PDF
  • Drukuj

Chrońmy dane osobowe

Urząd Stanu Cywilnego zwraca uwagę Mieszkańcom Gminy na konieczność zachowania szczególnej dbałości o dane osobowe potwierdzające tożsamość, zwłaszcza o dane zamieszczone w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości).
Czy ktoś może zatrzymać nasz dowód osobisty?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „ pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Jakie mogą być konsekwencje zgubienia dowodu?
Dowód osobisty w rękach niepowołanych osób może sprawić nam sporo kłopotów. Sytuacje, w których zgubiony albo skradziony dowód jest wykorzystywany to np.:
- wyłudzenie kredytów i pożyczek w bankach
- wzięcie na raty drogich przedmiotów, np. sprzętu elektronicznego,
- wykorzystywanie cudzego dowodu do jazdy bez biletu w różnych środkach transportu
- zakładanie fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów i zwrotu podatków
Skradziony albo zgubiony dowód osobisty!
Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do właściwego organu gminy!
Gdy dowód się odnajdzie…
Czasami zdarza się, że dowód, który jak nam się wydawało przepadł bezpowrotnie i jego utratę zgłosiliśmy wcześniej w urzędzie, odnajdzie się, np. zostanie przesłany na adres domowy przez anonimowego nadawcę. Pamiętajmy w tej sytuacji, aby nie używać już takiego dokumentu: figuruje on jako utracony i posługując się nim można narazić się na przykre konsekwencje. Odnaleziony dowód należy niezwłocznie zwrócić do organu gminy, który wydał dowód!
Gdy znajdziemy dowód innej osoby…
Z kolei, jeżeli odnajdziemy przypadkowo dowód osobisty należący do innej osoby, jesteśmy obowiązani niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, policji lub innemu organowi administracji publicznej. Organy te z kolei przekazują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu. Odnaleziony dowód innej osoby możemy również przekazać bez zbędnej zwłoki posiadaczowi dowodu osobistego.
dowodBiuro Dowodów Osobistych zwraca uwagę Mieszkańcom Gminy na konieczność zachowania szczególnej dbałości o dane osobowe potwierdzające tożsamość, zwłaszcza o dane zamieszczone w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości).
Czy ktoś może zatrzymać nasz dowód osobisty?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „ pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.

Więcej: Chrońmy dane osobowe

  • PDF
  • Drukuj

Nieodpłatne porady prawne

prawo
Naczelna Rada Adwokacka w dniu 17 maja 2014 r. organizuje dzień darmowych porad prawnych pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W ramach tej akcji - nieodpłatnych porad prawnych udzielał będzie Pan adw. Cezary Skrzypczak w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Kościelnej 2/1 w Wałczu, od godz. 10:00 do 15:00.
  • PDF
  • Drukuj

List otwarty Prezesa KRUS do rolników

Prezes KRUS, Artur Brzóska, apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.
Treść listu do pobrania [PDF].
krusPrezes KRUS, Artur Brzóska, apeluje o zwiększenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Więcej…

Strona 9 z 14