• PDF
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody.

Informujemy mieszkańców miejscowości OSTROWIEC, że w dniu 17 lipca br. w godz. od 9:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dosta-wie wody spowodowana pracami przełączeniowymi na sieci wodocią-gowej wykonywanymi przez firmę Energopol.

Za powstałe utrudnienia
przepraszamy
GMINA WAŁCZ
REFERAT DS. GOSPODARKI WODNO—ŚCIEKOWEJ