• PDF

Dotacje na prace konserwatorskie

  • Czwartek, 17.09.2015 r.
Wójt Gminy Wałcz  Uprzejmie informuje, że do 30 września 2015 r. należy złożyć wnioskio udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Wałcz, na rok 2016

 

I. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może się ubiegać podmiot, który posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

II. Dotacja z budżetu Gminy Wałcz na wykonanie prac lub robót budowlanych może być udzielona w wysokości do 70% ogółu nakładów poniesionych na te prace lub roboty.

III. Dotacja może obejmować nakłady konieczne wymienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) tj.:


1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

IV. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmieniona uchwałą nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 28 maja 2013 r.


V. Zasady składania wniosków:
1. Podstawą udziału w naborze wniosków jest złożenie pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr X/46/2011 Rady Gminy Wałcz z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – w pliku
2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię decyzji o wpisaniu zabytku do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac określonych we wniosku, które mają być przedmiotem
4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
5) kosztorys planowanych prac.

3. Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.
4. O terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Gminy Wałcz.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, ani z przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości.