• PDF

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2013

  • Poniedziałek, 04.02.2013 r.

Procedura i warunki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2013 roku:


1. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w 2 terminach, tj.:


a) od 01.02.2013r. do 28.02.2013r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.08.2012r. do 31.01.2013r., lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy,

b) od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.02.2013r. do 31.07.2013r., lub kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy.

2. Wzór nowego wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy w Wałczu i na stronie internetowej www.bip.gminawalcz.pl

3. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

4. Limit roczny zwrotu podatku stanowi iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby stałej 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

5. Stawka zwrotu podatku na 1 litr zakupionego oleju w 2013r. wynosi 0,95 zł.

6. Wypłata kwoty zwrotu podatku producentom rolnym w 2013r. nastąpi w terminie od 02.04.2013r. do 30.04.2013r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 01.10.2013r. do 31.10.2013r. na wnioski złożone w drugim terminie – gotówką w kasie Urzędu Gminy w Wałczu lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (67) 258 02 41 wew.18


Wójt Gminy Wałcz

Piotr Świderski