• PDF

Skład Rady Gminy Wałcz - Kadencja 2010 - 2014

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy.

W jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Skład Rady Gminy Wałcz - Kadencja 2010 - 2014

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kurowski Jan

Wiceprzewodniczący Guzowski Florian
Radni
Biernat Tadeusz
Cybulska Agnieszka
Gąsiorowski Robert
Leśniak Marian
Piaskowska Aldona
Rup Witold
Szałowiński Dariusz
Szatkowski Adrian
Tunkiewicz Teresa
Uran Jan
Walczak Sylwia
Wieczorek Krzysztof
Wojdyła Bogusława